Dungeon 7 (第七層地牢)


Quest Objectives

This dungeon contains monsters that train you on:

Monster Encounters

A
而家幾點鐘
ji4 gaa1 gei2 dim2 zung1?
What time is it now?
B
而家三點鐘
ji4 gaa1 saam1 dim2 zung1.
It’s 3 o’clock now.
B
而家四點十五分鐘
ji4 gaa1 sei3 dim2 sap6 ng5 zung1.
Now it’s 4:15.

A
一分鐘幾秒
jat1 fan1 zung1 jau5 gei2 miu5?
A minute has how many seconds?
B
一分鐘六十秒
jat1 fan1 zung1 jau5 luk6 sap6 miu5.
A minute has 60 seconds.

而家十點半
ji4 gaa1 hai6 sap6 dim2 bun3.
It’s 10:30 now.
而家九點二十四分鐘十六分鐘之後會係九點四十分鐘
ji4 gaa1 hai6 gau2 dim2 ji2 sap6 sei4 fan1 zung1. sap6 luk6 fan1 zung1 zi1 hau6 wui2 hai6 gau2 dim2 sei4 sap6 fan1 zung1.
It’s 9:24 now. 16 minutes later it will be 9:40.

A
唔該可以可以幫
m4 goi1, nei5 ho2 ji5 m4 ho2 ji5 bong1 ngo5 hoi1 mun4?
Excuse me, Can you help me open the door?
A
唔該可以可以幫
m4 goi1, nei5 ho2 ji5 m4 ho2 ji5 bong1 ngo5 saan1 mun4?
Excuse me, Can you help me close the door?
A
唔該可以可以幫呢本
m4 goi1, nei5 ho2 ji5 m4 ho2 ji5 bong1 ngo5 maai5 ni1 bun2 syu1?
Excuse me, Can you help me buy this book?
B
可以
ho2 ji5.
I can.
A
唔該
m4 goi1!
Thank you!

A
超級市場幾點鐘幾點鐘
ciu1 kap1 si5 coeng4 gei2 dim2 zung1 hoi1 mun4? gei2 dim2 zung1 saan1 mun4?
What time does the supermarket open? What time does it close?
B
超級市場一點鐘九點鐘
ciu1 kap1 si5 coeng4 jat1 dim2 zung1 hoi1 mun4. gau2 dim2 zung1 saan1 mun4.
The supermarket opens at 1 o’clock and closes at 9 o’clock.

A
鍾意
ngo5 zung1 ji3 nei5. nei5 hai6 hou2 jan4!
I like you. You are a good person!
B
多謝
do1 ze6!
Thank you!

A
有冇
nei5 zung6 jau5 mou5 cin4?
Do you still have money?
B
ngo5 zung6 jau5 cin4.
I still have money.

鍾意揸
ngo5 zung1 ji3 zaa1 ce1.
I like to drive a car.

行去嗰度
ngo5 wui2 hang4 heoi3 go2 dou6.
I am going to walk over there.

Sifu Time Master
Henry 我要去西藥房買藥。而家幾點鐘?
Roberto 而家六點鐘。你仲有冇時間去嗰度?
Henry 好!仲有時間。佢哋八點鐘閂門,所以佢哋仲開門。如果我行去嗰度要四十五分鐘,但係如果揸車去嗰度要十五分鐘。
Roberto 你會行去嗰度定係揸車去嗰度?
Henry 因為西藥房喺城市度,我可以幫你去嗰度。你想唔想我車你去城市?
Roberto 好!唔該!

Congratulations! You have completed this dungeon! Please proceed to the next one. Stay safe.